Posts Tagged tips and tricks

rsync: cannot delete non-empty directory

A p (modifier) indicates that an (include/exclude/...) rule is perishable, meaning that it is ignored in directories that are being deleted. (из man rsync)

Има няколко причини, поради които rsync може да ви върне следната грешка:

cannot delete non-empty directory: some_dir_name
  1. Ако сте използвали -b или --backup. Тогава rsync не трие нищо от destination. За да модифицирате това поведение, вижте описанието на --backup в man rsync.
  2. Ако ползвате --exclude правила. Тези правила “предпазват” файлове в destination от изтриване, от което следва, че папка, изтрита в source няма да може да бъде изтрита в destination, ако съдържа “предпазени” от правилата файлове, дори да сте задали --delete --force. Решението е да дефинирате exclude-правилото като perishable.

    Например, ако синхронизирате директориите source и destination, които са под subversion-контрол с rsync, можете да ползвате следната команда:

    rsync -rv --delete --force --filter 'exclude,p .svn' 'source' 'destination'

    В случя избягваме синхронизирането на системните за subversion директории .svn, като въпреки това твърдим, че правилото, “защитаващо” .svn-директориите от прехвърляне, не важи в директории, които подлежат на изтриване (т.е. правилото е perishable).

За повече информация, вижте секцията FILTER RULES и потърсете вътре за “perishable” в man rsync.

, , , ,

No Comments

PHP-функции any() и all()

Потрябва ми удобството на тези две хубави функции, all() и any(), каквито например ги има в Пайтън. Въпреки богатата база от функции в PHP, бързото ми търсене не показа нищо подобно, което да е вградено, затова:

function all() {
	$args = func_get_args();

	if (count($args) == 1 && is_array($args[0])) {
		return call_user_func_array(__FUNCTION__, $args[0]);
	}

	foreach ($args as $value) {
		if (!$value) {
			return false;
		}
	}
	return count($args) > 0;
}

Функцията any() е почти аналогична. Ако ви интересува и нейната пълна реализация, както и нещо като unit-тест, вижте пълния текст на този пост.

Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments

Чакалене на IP/host за наличие на пинг

Съвсем скоро (да кажем, преди 10 минути) ми се наложи да чакам да се появи пинг към дадено IP. За целта си написах shell-скриптчето, показано по-долу, което да ми “каже” нещо, в момента, в който се появи ping към съответното IP. Някой може да го намери за полезно:

dimitardimitrov@Midori:~$ cat monitor-host.sh
#!/bin/bash

if [ "$#" -lt 1 ]
then
	echo "Usage: $0 host.to.monitor"
	exit 1
fi 

host="$1"

while true
do
	ping -c 1 $host
	if [ "$?" -eq "0" ]
	then
		say The host is now online! I repeat: "The host is now online!".
		exit
	fi
	sleep 1
done

За да работи, е необходимо да имате команда say, която да прави каквото се очаква :) Може да бъде заменена и с нещо друго, разбира се. Чувствайте се свободни да ползвате това парче “код” както искате.

, , , ,

No Comments